vehicle tax

रामग्राम नगरपालिकाको आ.व.०७०/७१, ०७१/७२, ०७२/७३, को लागि निम्न अनुसारको  करको दर रेट

सि.न.

करको विवरण

लगाउन सक्ने दर

०७०/०७१  

०७१/०७२ 

०७२/०७३ प्रस्तावित

न्युनतम

अधिकतम

 

सवारी कर   

 

 

 

क)

 वार्षिक सवारी कर

 

 

 

 

 

१. बस, टक, लरी तथा अन्य हैभी सवारीहरु

१०००।००

३०००।००

१४००।००

१४००।००

१४००।००

 

२. भाडाको कार र जीप 

२००।००

५००।००

६००।००

३६०।००

५००।००

 

३. भाडको टेम्पु

१००।००

३००।००

३६०।००

३६०।००

३००।००

 

४. भाडाको मिनि बस

५००।००

१०००।००

१०००।००

१०००।००

१०००।००

 

५. निजी कार, मिनी बस 

१००।००

३००।००

६००।००

६००।००

३००।००

 

६. स्कुटर, मोटरसाइकल तथा  

    अन्य सवारी साधन

५०।००

२००।००

२००।००

२००।००

१००।००

 

७. ठेला, गाडा तथा रेक्सा

१५।००

२५।००

२५।००

२५।००

२५।००

 

८. ट्रेक्टर निजी

१०००।००

३०००।००

३००।००

३००।००

१०००।००

 

९.ट्रेक्टर भाडाको  

१०००।००

३०००।००

५००।००

५००।००

१०००।००

ख)

सवारी दर्ता 

 

 

 

 

 

१.बस, ट्रप, लरी तथा अन्य हैभी सवारीहरु

 

 

५०।००

५०।००

७५।००

 

२. भाडाको कार र जीप 

 

 

५०।००

५०।००

७५।००

 

३. भाडँको टेम्पु 

 

 

४०।००

४०।००

७५।००

 

४. भाडाको मिनि बस 

 

 

५०।००

५०।००

७५।००

 

५. निजी कार, मिनी बस 

 

 

५०।००

५०।००

७५।००

 

६.स्कुटर, माटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधन 

 

 

१५।००

१५।००

३०।००

 

७. ट्रेक्टर निजी (रातो प्लेट) 

 

 

२०।००

२०।००

७५।००

 

८. ट्रेक्टर भाडाको (कालो प्लेट) 

 

 

२५।००

२५।००

७५।००

 

९. रेक्शा ठेला दर्ता 

 

 

१५।००

१५।००

३०।००

२)

व्यवसाय दर्ता 

 

 

 

 

 

क) १ देखि ५० हजार सम्म

 

 

१५०।००

१५०।००

२००।००

 

ख) ५० हजार देखि १ लाख सम्म

 

 

३००।००

३००।००

३००।००

 

ग) १ लाख १ देखि २ लाख सम्म

 

 

३७५।००

३७५।००

४००।००

 

घ) २ लाख १ देखि ५ लाख सम्म

 

 

७५०।००

७५०।००

७५०।००

 

घ) ५ लाख १ देखि २५ लाख सम्म

 

 

१५००।००

१५००।००

१५००।००

 

ड) २५ लाख देखी ५० लाख सम्म

 

 

 

२५००।००

२५००।००

 

च) ५० लाख देखी १ करोड सम्म

 

 

 

 

४०००।००

 

छ) १ करोड  देखी ५ करोड सम्म

 

 

 

 

७५००।००

 

ज) ५ करोड  देखी १० करोड सम्म

 

 

 

 

१००००।००

 

झ) १० करोड  देखी माथि जति सुकै

 

 

 

 

२००००।००

क) 

पटके सवारी कर 

 

 

 

 

 

 

१. निजी तथा भाडाका बस , ट्रक, टेक्टर 

५।००

२०।००

१५।००

१५।००

२०।००

 

२. मिनि बस 

५।००

१०।००

५।००

५।००

१०।००

 

३. निजी तथा भाडाका कार , टेम्पु 

५।००

१०।००

८।००

८।००

१०।००

 

४. अन्य सवारी 

१।००

५।००

५।००

५।००

५।००