Entertainment Tax

रामग्राम नगरपालिकाको आ.व.०७०/७१, ०७१/७२, ०७२/७३, को लागि निम्न अनुसारको मनोरञ्जन करको दर रेट

 

सि.न.

करको विवरण

लगाउन सक्ने दर

०७०/०७१  

०७१/०७२ 

०७२/०७३ प्रस्तावित

न्युनतम

अधिकतम

             

३.

मनोरञ्जन कर

क)

निम्न मनोरञ्वन स्थलको प्रवेश शुल्कमा निम्न बमोजिमको प्रवेश शुल्क लिने : 

 

१. सिनेमा हल

 

 

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

 

२. भिडीयो हल

 

 

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

 

३. सांस्कृतिक प्रदर्शन हल

 

 

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

 

४. थियटर संगित हल

 

 

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

५ प्रतिशत

ख)

जादु, सर्कस, चटप आदिमा प्रतिदिन

 

 

२००।००

२००।००

५००।००

ग)

व्यवसायक भिडीयो कर (वार्षिक)

 

 

५००।००

५००।००

१०००।००

घ)

डीस्क तथा व्यापारिक केबुल

 

 

८५००।००

८५००।००

८५००।००

Check box: