जन्म दर्ता

रामग्राम नगरपालिका कार्यालयको २०७० बैशाख देखि चैत्र महिनाको वार्षिक प्रतिवेदन निम्न बमोजिमको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको छ ।

महिना

                                                  जन्म दर्ता

 

महिला

पूरुष

जम्मा

बैशाख

३५

३०

६५

जेष्ठ

४८

७१

११९

अषाढ

४३

४९

९२

श्रावण

४०

४७

८७

भाद्र

३७

३८

७५

असोज

१८

२०

३८

कार्तिक

१०

१२

२२

मंसिर

४४

४५

८९

पुष

७१

५९

१३०

माघ

२९

२०

४९

फागुन

१७

१६

३३

चैत्र

१५

१४

२९

जम्मा

४०७

४२१

८२८

कृपया फाइल डाउनलोड गरि पुरा हेर्नुस  

Check box: