बसाई सराई

रामग्राम नगरपालिका कार्यालयको २०७० बैशाख देखि चैत्र महिनाको वार्षिक प्रतिवेदन निम्न बमोजिमको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको छ ।

महिना

बसाई सराई

 

दर्ता संख्या

गएको संख्या

आएको संख्यां

बैशाख

१०

जेष्ठ

१२

११

अषाढ

श्रावण

भाद्र

१०

असोज

१०

कार्तिक

१४

मंसिर

पुष

माघ

२०

फागुन

चैत्र

जम्मा

४२

५९

८३

 

 

 

 

कृपया फाइल डाउनलोड गरि हेर्नुहोस 

Check box: