विद्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा ।

Check box: