वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा ।

Check box: