FAQs Complain Problems

Flash News

no materials yet

Death certificate

रामग्राम नगरपालिका कार्यालयको २०७० बैशाख देखि चैत्र महिनाको वार्षिक प्रतिवेदन निम्न बमोजिमको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको छ ।

       

महिना

मृत्यु दर्ता

 

 

महिला 

पूरुष   

 

जम्मा

बैशाख

११

जेष्ठ

१२

१९

अषाढ

१६

श्रावण

१३

भाद्र|

१२

२१

असोज  

११

कार्तिक  

१३

मंग्शिर

१०

१३

पुष

१३

१६

माघ  

१०

फाल्गुन

१२

चैत्र

१२

जम्मा  

६६

१०१

१६७

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download the file to see in detail.

 

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.