FAQs Complain Problems

Flash News

no materials yet

Haat Bazaar

                                            आ.व.०७२/०७३ को लागी वुधवारे, शनिवारे वजारको वैठकी दररेट

क्र.स.

सामानको नाम 

 

 

०७१/०७२

०७२/०७३

किराना पसल

 

 

२५।००

२५।००

विसाता पसल श्रृगार सामान

 

 

२५।००

२५।००

फलफल तथा कृषि उत्पानका वस्नुहरु(थोक)

 

 

१००।००

१००।००

 

क) टाएर गाडामा आएको

 

 

१००।००

१००।००

 

ख) जिपमा आएको

 

 

२००।००

२००।००

 

ग) ट्रकमा आएको

 

 

५००।००

५००।००

 

घ) साइकलमा आएको

 

 

२५।००

२५।००

 

ङ) डोको/खाचामा आएको

 

 

२०।००

२०।००

हरीयो साग सव्जी फुटकर पसल

 

 

२५।००

२५।००

थान कपडा पसल

 

 

२५।००

२५।००

तयारी पोशाक पसल

 

 

२५।००

२५।००

चुरा पोते पसल

 

 

२५।००

२५।००

जूता चप्पल पसल

 

 

२५।००

२५।००

डोको/सूपो प्रति भारी

 

 

१५।००

१५।००

१०

मासू पसल (वंगूर)

 

 

५०।००

५०।००

११

आलो माछा प्रति टोकरी

 

 

५०।००

५०।००

१२

फलफूल पसल

 

 

२५।००

२५।००

१३

प्लाष्टीक भाडा पसल

 

 

२५।००

२५।००

१४

सूकेको माछा पसल

 

 

२०।००

२०।००

१५

सानो काटा

 

 

५०।००

५०।००

१६

रक्सी चिखना पसल

 

 

५०।००

५०।००

१७

खाने तोरीको तेल पसल

 

 

१०।००

१०।००

१८

मिठाई पसल

 

 

२५।००

२५।००

१९

सूर्ति पसल

 

 

२५।००

२५।००

२०

जुत्ता सिलाउने पसल

 

 

१५।००

१५।००

२१

कपाल काटने नाई पसल

 

 

१५।००

१५।००

२२

वदाम पसल

 

 

१५।००

१५।००

२३

विउ विजन पसल

 

 

२५।००

२५।००

२४

कुखुरा मासु काटी पसल

 

 

५०।००

५०।००

२५

फलामको औजार पसल

 

 

१५।००

१५।००

२६

कूखूरा प्रति गोटा

 

 

५।००

५।००

२७

परेवा प्रति जोडि

 

 

२।००

२।००

२८

धातूको भाडा पसल

 

 

२५।००

२५।००

२९

रागा प्रति गोटा(मासू काटी वेच्ने)

 

 

१००।००

१००।००

३०

प्रचार प्रसार /विज्ञापन सामाग्रीह पसल

 

 

१००देखी २००

१००देखी २००

३१

आलू पियाज पसल

 

 

३०।००

३०।००

३२

धातूको गहना पसल

 

 

१५।००

१५।००

३३

खसी/प्रति गोटा

 

 

५०।००

५०।००

३४

इलेक्ट्रोनिक पसल

 

 

२५।००

२५।००

३५

चाउमिन /म म पसल(कर्चि राखेर वेच्ने)

 

 

१००।००

१००।००

३६

चाउमिन पसल(कर्चि नराखेर वेच्ने)

 

 

५०।००

५०।००

३७

चाट/चटपट ठेला

 

 

२०।००

२०।००

३८

कुचो पसल

 

 

२५।००

२५।००

३९

विभिन्न सामाग्रीह मर्मत गर्ने पसल

 

 

२०।००

२०।००

४०

भेलि पसल

 

 

२५।००

२५।००

४१

भुजा चिउरा पसल

 

 

१५।००

१५।००

४२

टपरी र पात पसल

 

 

१०।००

१०।००

४३

माटोको भाडा पसल

 

 

१०।००

१०।००

४४

जादू चटक

 

 

२५।००

२५।००

४५

स्टल को प्रति क्वायल

 

 

६५।००

६५।००

४६

अन्य व्यापारीहरुको वाट कारोवारको स्तर हेरी रु. ५।०० देखि   रु. १००।०० सम्म

 

please download the file to see in detail.

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.
Check box: