FAQs Complain Problems

Flash News

no materials yet

Facility & City tax

Haat Bazaar

                                            आ.व.०७२/०७३ को लागी वुधवारे, शनिवारे वजारको वैठकी दररेट

क्र.स.

Integrated Property Tax

                                                                     रामग्राम नगरपालिकाको एकीकृत सम्पति कर

Facility Fees

                                रामग्राम नगरपालिकाको आ.व.०७०/७१, ०७१/७२, ०७२/७३, को लागि निम्न अनुसारको दस्तुर

सि.न.

Business Tax

रामग्राम नगरपालिकाको आ.व.०७०/७१, ०७१/७२, ०७२/७३, को लागि निम्न अनुसारको व्यवसाय साधन करको दर रेट

सि.न.

Advertising Tax

 

सि.न.

करको विवरण

Entertainment Tax

रामग्राम नगरपालिकाको आ.व.०७०/७१, ०७१/७२, ०७२/७३, को लागि निम्न अनुसारको मनोरञ्जन करको दर रेट

 

सि.न.

vehicle tax

रामग्राम नगरपालिकाको आ.व.०७०/७१, ०७१/७२, ०७२/७३, को लागि निम्न अनुसारको  करको दर रेट

सि.न.

करको विवरण

लगाउन सक्ने दर

Pages