सामाजिक सुरक्षा

मुत्यु दर्ता

जन्म दर्ता

रामग्राम नगरपालिका कार्यालयको २०७० बैशाख देखि चैत्र महिनाको वार्षिक प्रतिवेदन निम्न बमोजिमको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको छ ।

महिना

सामाजिक सुरक्षा ०७२/०७३/०७४

सामाजिक सुरक्षा ०७२/०७३/०७४

सामाजिक सुरक्षा

रामग्राम नगरपालिकाको सामजिक सुरक्षा आ. ब. ०७१/०७२/०७३ 

कृपया यो फाइल डाउनलोड गरि पुरा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ 

Pages