बजेट, आम्दनी र खर्च

विद्यालयको मसलन्द खर्च दिवा खाजा र आवासीय छात्रवृत्ति निकासा विवरण ।

न.पा अनुदान कोटाको शिक्षकहरुको तलब तथा बाल विकास स.का.काे प्रोत्साहन भत्ता निकासा विवरण (२०७७ पौष सम्मको)

शिक्षकहरुको प्रथम त्रैमासिक तलब भत्ता र चाडपर्व खर्च निकासा विवरण

विधालयलाई बैशाख-असार महिनाको तलब निकाशा

विधालयलाई PCF & Scholarship अनुदान

CLC अनुदान

विधालयलाई पूँजिगत अनुदान

कक्षा १ देखि १० सम्मका विधार्थिलाई नि शुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान

विधालयलाई परिक्षा स‌ंचालन खर्च रकम निकाशा

विधालयलाई दिवा खाजाको रकम निकाशा

Pages