बजेट, आम्दनी र खर्च

आ.ब. २०७८/०७९ को असोज महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७८/०७९ को भाद्र महिनाको खर्चको फाँटवारी

विद्यालयका कर्मचारी, का.स, बालबिकास स.का., ल्याब असिस्टेन्ट तथा स्रोत शिक्षक र आयाको तलब भत्ता

आ.ब. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण महिनाको खर्चको फाँटवारी र फर्छयौट

आ.ब. २०७८/०७९ को भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने सम्बन्धमा

आ ब २०७९।८० को नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट

शिक्षकहरुको त्रैमासिक तलब तथा विभिन्न भत्ता निकासा सम्बन्धमा ।

दोस्रो चौमासिक प्रगती प्रतिवदेन सम्बन्धमा

शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमको २०७८ दोस्रो चौमासिक खर्चको प्रतिवेदन

विद्यालयको मसलन्द खर्च दिवा खाजा र आवासीय छात्रवृत्ति निकासा विवरण ।

Pages