बजेट, आम्दनी र खर्च

आ.ब. २०७९/०८० को माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी

विद्यालयका शिक्षक, स.का. तथा कर्मचारीहरुको २०७९ कार्तिक-पौष सम्मको तलब भत्ता निकासा विवरण

प्रथम चाैमासिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०७९/०८० को असोज महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को भाद्र महिनाको खर्चको फाँटवारी

विद्यालयका कर्मचारी, का.स, बालबिकास स.का., ल्याब असिस्टेन्ट तथा स्रोत शिक्षक र आयाको तलब भत्ता

आ.ब. २०७९/०८० को २०७९ श्रावण महिनाको खर्चको फाँटवारी र फर्छयौट

आ.ब. २०७८/०७९ को भुक्तानी प्रणाली बन्द हुने सम्बन्धमा

आ ब २०७९।८० को नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट

Pages