दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
आ.ब. ०७८/०७९ को प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट 01/09/2022 - 19:27 PDF icon Pragati-2078-79 First Quarter Final.pdf
Municipal Transport Master Plan ( MTMP) रिपोर्ट 08/16/2021 - 14:30 PDF icon MTMP Ramgram Municipality 2078.pdf
नगर प्रोफाइल रिपोर्ट 08/13/2021 - 13:24 PDF icon Ramgram Profile 20780303-Final.pdf
आ.ब. ०७७/०७८ को तेस्रो चौमासिक आय व्ययको विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 07/22/2021 - 10:00 PDF icon 4.2.2_3rd.pdf
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 07/06/2021 - 09:30 PDF icon O&M ramgram (2078-02-28).pdf
क्षमता विकास योजना रिपोर्ट 07/01/2021 - 09:30 PDF icon CD PLAN 2078.pdf
लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परीक्षण प्राविधिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 07/01/2021 - 09:30 PDF icon Ramgram Technichal Report_GESI Audit 2078 (1).pdf
नगर विकास आवधिक गुरुयोजना रिपोर्ट 07/01/2021 - 09:30 PDF icon Ramgram Periodic Plan Falgun 1_Print.pdf
आ‍ब‍ २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवदेन त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 03/25/2021 - 14:00 PDF icon Dosro Chaumaisk.pdf
आ‍ब‍ २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिक प्रतिवदेन त्रैमासिक प्रतिवेदन, रिपोर्ट 03/25/2021 - 14:00 PDF icon Dosro Chaumaisk.pdf

Pages