Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: checklistapi. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: multiupload_filefield_widget. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) २०७८ को अन्तिम नतिजा

आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (कक्षा ८) २०७८ को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको छ । मार्क स्लिपमा विद्यार्थीको नाम थर जन्म मिति तथा अन्य कुरा गल्ती भए नभएको रुजु गरि नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र सच्चाउनको लागि शिक्षा शाखामा विद्यालयको सिफारिस सहित निवेदन दिनु हुन सूचीत गरिन्छ ।

तल दिएको  लि‌ंकमा गई सम्बन्धित विद्यालयको फाइल डाउनलोड गरी नजिता हेर्नुहुन ।

https://drive.google.com/drive/folders/1ZWYcVtAkaIFU0rWerSp0TeqRrmEG2WoW...

Check box: