नगर प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ताज्युको अध्यक्षतामा यस क्षेत्रमा संचालित बै‌क तथा वित्तिय स‌स्थाहरुका प्रमुख एवं प्रतिनिधि अन्य सरोकारवालाहरु संग बैठक

Check box: 
1