रामग्राम नगरपालिका अन्तर्गत क्ववारेन्टाइनमा बसेका ब्यक्तिहरुको विवरण