MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकका लागि भएको कम्प्युटर परिक्षण र अन्तर्वार्ता परिक्षा को अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको ।

Check box: