सूचना र सामान्य नियमावली

विद्यालयको पठनपाठन तथा परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गर्ने सम्बन्धमा ।

शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कोटामा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको नाम पहिलो र दोस्राे चरणको परीक्षाको समय तालिका

कार्यपालिका र शिक्षा समितिको बैठककाे निर्णय सम्बन्धमा सबै सामुदायिक विद्यालय

रमाना सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालय सबै

अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

कृषि / पशु विकास अधिकृत, अमिन र कार्यालय सहयोगी पदको दोस्रो चरणको परिक्षा सम्बन्धमा ।

कृषि / पशु विकास अधिकृत, अमिन र कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन ।

विद्यालयका शिक्षक प्रशिक्षक कर्मचारी बालविकास स का विद्यालय सहयोगी ल्याब असिस्टेन्ट तथा स्रोत शिक्षक र आयाको तलब भत्ता चैत सम्मको

शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिको लागि परीक्षा सम्बन्धी

संघीय शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिको लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्बन्धी

Pages