सूचना र सामान्य नियमावली

मिति २०७८/०६/०८ गते शिक्षक पदपुर्तिका लागि लिएको प्रथम चरणको परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक पदपुर्तिका लागि खुल्ला प्रतियोगीतात्मक परीक्षाको सम्पर्क मिति सम्बन्धी सूचना ।

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा

सहभागी पठाई दिने सम्बन्धमा

शिक्षक पदपुर्तिका लागि खुल्ला प्रतियोगीतात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

निशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराई दिने सम्बन्धमा ।

कक्षा ८ को नतिजा सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७७ को कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरीएको छ। सम्बन्धीत विधालयले संलग्न रहेको मार्कलेजर प्रिन्ट गरी विधार्थीको सम्पूर्ण विवरण रुजु गरी २०७८/०३/१५ भित्र शिक्षा शाखामा पठाउनुहुन सूचित गरीन्छ । 

राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा

गैर सरकारी संस्थाको आ‍ . ब २०७८/०७९ को कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७७ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा तयारी सम्बन्धी सूचना ।

Pages