FAQs Complain Problems

Flash News

बजेट, आम्दनी र खर्च

आ.ब. २०७९/०८० को बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी

आगामी आ.ब. २०८०/०८१ को योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा ।

आ.ब. २०८०/०८१ को श्रावण महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०७९/०८० को पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी

विद्यालयका शिक्षक, स.का. तथा कर्मचारीहरुको २०७९ कार्तिक-पौष सम्मको तलब भत्ता निकासा विवरण

प्रथम चाैमासिक प्रगति विवरण

आ.ब. २०७९/०८० को असोज महिनाको खर्चको फाँटवारी

Pages