सूचना र सामान्य नियमावली

कक्षा ८ को नतिजा सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७७ को कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरीएको छ। सम्बन्धीत विधालयले संलग्न रहेको मार्कलेजर प्रिन्ट गरी विधार्थीको सम्पूर्ण विवरण रुजु गरी २०७८/०३/१५ भित्र शिक्षा शाखामा पठाउनुहुन सूचित गरीन्छ ।