FAQs Complain Problems

Flash News

सूचना र सामान्य नियमावली

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने  आर्थिक प्रशासन ऐन नियमावली                                                                                   

 

 

सुशासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने सुशासन ऐन नियमावली 

सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावली

सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना गरिने सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली

नागरिक वडा पत्र

Pages