सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

कोभिड १९ सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

साना अोजार तथा यन्त्र उपकरणको अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्यवन सम्बधी

धानको उन्नत तथा हाईब्रिड बिउ आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

एक स्थानिय तह एक उत्पादन कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना

माछाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

सवारी साधन भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना

औषधी र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना (प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७/१२/०४)

ठेक्का नं‍. RAM/EB/077/078/25 को Bid Security (Bid Bond ) फुकुवा सम्बन्धमा ।

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सुचना ।

Pages