सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ताल पोखरी र घोला ठेक्काको खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना ।

आ‍.ब‍. २०७७/७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

गहुँको उन्नत बीउ आपूर्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्यनको सूचना ।

प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

साझेदारीमा विधालय खेलकुद संरचना मर्मत संभार तथा निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी

कोटेशन सम्बन्धमा ।

कोभिड १९ विशेष कृषि कार्यक्रम सम्बन्धी

औषधी र स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

बोलपत्रको म्याद थप गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना

बीउ खरीद सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने दाेस्राे सूचना

Pages