सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ( शिक्षा शाखा)

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ( शिक्षा शाखा)

झरही र भुलही खोलाको दरभाउ पत्र खरिद सुचनाको म्याद थप गरिएको सुचना

झरही र भुलही खोलाको दरभाउ पत्र खरिद सुचनाको म्याद थप गरिएको सुचना 

रामग्राम क्षेत्र भित्र पर्ने नदिजन्य पदार्थको ठेक्का सम्बन्धि सुचना

रामग्राम क्षेत्र भित्र पर्ने नदिजन्य पदार्थको ठेक्का सम्बन्धि सुचना 

बिज्ञापन करको ठेक्काको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

बिज्ञापन करको ठेक्काको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना  

नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नदिजन्य पदार्थ सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना  

सटर ठेक्का, बहाल बन्दोबस्त र पशु हाटबजार बन्दोबस्त सम्बन्धि सूचना

सटर ठेक्का, बहाल बन्दोबस्त र पशु हाटबजार बन्दोबस्त सम्बन्धि सूचना 

हाटबजारको ठेक्का सम्बन्धि सूचना आ.ब ०७५/०७६

हाटबजारको ठेक्का सम्बन्धि सूचना आ.ब ०७५/०७६

आ.ब. ०७५/०७६ को लागि सुची दर्ता गराउने सम्बन्धमा

सुची दर्ता गराउने सम्बन्धमा 

सडक कालो पत्रे तथा पशु हाट बजार निर्माण कार्य गर्नको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान 

सडक कालो पत्रे तथा पशु हाट बजार निर्माण कार्य  गर्नको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान

नदि जन्य पदार्थ तोकिएको स्थानबाट संकलनको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान

नदि जन्य पदार्थ तोकिएको स्थानबाट संकलनको लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान 

Pages