सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

सटर कोठाहरु ५ (पाच) वर्ष सम्मका लागि बहाल बन्दोवस्त गर्नको शिलबन्दी बोलपत्र आहवान

सटर कोठाहरु ५ (पाच) वर्ष सम्मका लागि बहाल बन्दोवस्त गर्नको शिलबन्दी बोलपत्र आहवान 

गाडी खरिद ०७४/०७५

गाडी खरिद ०७४/०७५ 

मोटरसाइकल खरिद ०७४/७५

मोटरसाइकल खरिद ०७४/७५ 

आर्थिक वर्ष  २०७३।०७४ मा सम्पन्न भएका नगर स्तरिय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सामाजिक परिक्षण

यस रामग्राम नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष  २०७३।०७४ मा सम्पन्न भएका नगर स्तरिय आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको सामाजिक परिक्षण प्रारम्भिक प्रतिवेदन माथि छलफल कार्यक्रम निम्न मिति ,समय र स्थानमा हुने भएको हुदा सहभागी भई दिनु हुन अनुरोध छ ।

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्न खुला डाक बढबढ सम्बन्धि सूचना ०७४/०७५ चौथो पटक प्रकाशित

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्न खुला डाक बढबढ सम्बन्धि सूचना ०७४/०७५ चौथो पटक प्रकाशित 

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्न खुला डाक बढबढ सम्बन्धि सूचना ०७४/०७५

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त गर्न खुला डाक बढबढ सम्बन्धि सूचना ०७४/०७५

लक्षित बर्ग को कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्भंधि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आवहवानको सूचना आ.ब. २०७३/०७४

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताब आवहवानको सूचना आ.ब. २०७३/०७४ 

राजस्व शाखा द्धारा प्रकाशित सटर र पटके सवारी कर असुली को ठेक्का ०७२/०७३

राजस्व शाखा द्धारा प्रकाशित सटर र पटके सवारी कर असुली को ठेक्का ०७२/०७३

राजस्व शाखा द्धारा प्रकाशित सटर र पोखरीको टेन्डर ०७२/०७३

राजस्व शाखा द्धारा प्रकाशित सटर र पोखरीको टेन्डर ०७२/०७३  

सडक टेण्डर चैत २०७१/७२

सुचना 

Pages