FAQs Complain Problems

Flash News

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

आ.ब. २०८१/८२ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना ।

कागजात पेश गर्ने सम्वन्धमा !!

गुनासो समिति गठन सम्बन्धी सूचना !!

ठेक्का सम्बन्धी

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृतीको आशय सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृतीको आशय सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

Pages