सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ठेक्का नं‍. RAM/EB/077/078/25 को Bid Security (Bid Bond ) फुकुवा सम्बन्धमा ।

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सुचना ।

घटना दर्तालाई डिजिटाइजेशन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक सूचना)

विज्ञापन करको ठेक्काको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना श‌ंसोधन सम्बन्धमा

विज्ञापन करको ठेक्काको शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

घटना दर्तालाई डिजिटाइजेशन गर्नका लागि सेवा खरिद सम्बन्धी सूचना

अनुदानको मल विक्रेताका लागि छनौट गरिएको सूचना

आ‍.ब‍. २०७७/७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

अनुदानको मल विक्रेताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना

स्टेशनरी सामानहरु खरिद सम्बन्धी ०७७/०७८

Pages