सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

अनुदानको मल विक्रेताका लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना

स्टेशनरी सामानहरु खरिद सम्बन्धी ०७७/०७८

अनुदानको मल विक्रेता कालागी आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

रामग्राम नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना सम्बन्धमा

ताल पोखरी र घोला ठेक्काको खुल्ला डाक बढाबढ सम्बन्धी सूचना ।

आ‍.ब‍. २०७७/७८ को आन्तरिक आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

गहुँको उन्नत बीउ आपूर्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्यनको सूचना ।

प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

साझेदारीमा विधालय खेलकुद संरचना मर्मत संभार तथा निर्माण कार्यक्रम सम्बन्धी

कोटेशन सम्बन्धमा ।

Pages